Naša vízia a ciele

Naše ciele:

Hlavným cieľom združenia je formovanie partnerského vzťahu ľudí k prírode a holistický rozvoj detí a dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi.

Cieľom združenia je:

  • umožniť ľuďom budovať a rozvíjať vzájomné prepojenie a formovanie partnerského vzťahu k prírode, k zvieratám aj medzi sebou navzájom
  • holistický rozvoj a podpora sociálnej a emocionálnej inteligencie detí a dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi
  • šírenie osvety, rozvíjanie a podporovanie partnerského spolužitia s koňmi a ich zdravého chovu
  • realizácia vzdelávacích, voľnočasových a terapeutických aktivít a hipoterapie
  • vydávanie publikácií a materiálov súvisiacich s cieľmi združenia
  • environmentálna, etická a globálna výchova
  • príprava, organizácia a realizácia individuálnych a skupinových zážitkových stretnutí, kurzov, workshopov, podujatí a pobytov
  • získavanie prostriedkov na krytie nákladov spojených s organizáciou a priebehom aktivít združenia