Naša vízia a ciele

Naše ciele:

Hlavným cieľom združenia je formovanie partnerského vzťahu ľudí k prírode a holistický rozvoj detí a dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi.

Cieľom združenia je:

  • šírenie osvety, rozvíjanie a podporovanie partnerského spolužitia s koňmi a ich zdravého chovu
  • podpora formovania partnerského vzťahu ľudí k prírode
  • podpora holistického rozvoja osobnosti, sociálnej a emocionálnej inteligencie detí a dospelých prostredníctvom aktivít s koňmi
  • podpora a šírenie osvety v rámci mentálneho a fyzického zdravia
  • podpora a rozvoj schopností a zručností na vysporiadanie sa s civilizačným stresom
  • environmentálna, etická a globálna výchova
  • vydávanie publikácií a materiálov súvisiacich s cieľmi združenia
  • realizácia vzdelávacích, voľnočasových a poradenských aktivít
  • príprava, organizácia a realizácia individuálnych a skupinových stretnutí, workshopov, podujatí a pobytov
  • podpora a rozvoj hipoterapie